regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady działania serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.slownikjp.pl, zwanego dalej w tekście „Serwisem”. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U., z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, jeżeli posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie czynności prawnych lub osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną.

5. Administrator udostępnia niniejszy Regulamin użytkownikom Serwisu nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu przez użytkownika.

II. Zasady ogólne korzystania z Serwisu

1. Zasady ogólne dotyczą działania wszystkich działów Serwisu.

2. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne. Serwis zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych, zaawansowanych funkcjonalności, które mogą być odpłatne.

3. Serwisowi przysługuje prawo ustalania zawartości. Użytkownicy, mogą zgłaszać wnioski, sugestie i propozycje odnośnie do zawartości Serwisu. Ewentualne kasowanie i modyfikacje treści oraz funkcji Serwisu będą dokonywane z uwzględnieniem charakteru Serwisu.

III. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące usługi na rzecz użytkowników Serwisu:

a. umożliwienie przeglądania treści umieszczonych w ramach Serwisu;

b. możliwość dodawania określonych treści i pytań w wybranych miejscach Serwisu;

2. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania przez użytkownika Regulaminu oraz potwierdzenia przez użytkownika oświadczeniu o zawarciu umowy drogą elektroniczną poprzez aktywowanie linku zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie na adres e-mail podany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym. W przypadku korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu przez osobę, która nie zaakceptowała Regulaminu na drodze rejestracji powinna ona przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim faktycznie korzysta z funkcjonalności Serwisu i usług świadczonych w ramach Serwisu.

3. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia w formie pisemnej lub wiadomości e-mail na adres: kontakt( malpa )slownikjp.pl.

4. Administrator może wypowiedzieć użytkownikowi umowę o świadczenie usług z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia przez użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy użytkownik:

a. korzysta z Serwisu lub jego funkcjonalności w sposób sprzeczny z Regulaminem;

b. umieszcza w ramach Serwisu treści, których publikowanie w ramach Serwisu jest niedozwolone tj. w szczególności treści niezgodne z prawem, naruszające prawa osób trzecich, treści pornograficzne bądź treści mające charakter niezamówionej informacji handlowej;

c. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

d. dopuścił się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników Serwisu.

5. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu lub świadczeniem w ramach Serwisu usług, wszelkie zastrzeżenia lub ewentualne zapytania należy składać na następujące adresy e-mail kontakt( malpa )slownikjp.pl lub drogą pisemną na adres właściciela Serwisu. Reklamacja powinna zawierać w swej treści e-mail użytkownika, jak również dokładny opis i powód reklamacji/zapytania/zastrzeżenia. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 30 dni od momentu ich otrzymania przez właściciela Serwisu, który niezwłocznie informuje składającego reklamację za pomocą poczty elektronicznej o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, właściciel Serwisu ma prawo zwrócić się przed jej rozpatrzeniem do składającego reklamację o uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień stosowanie przedłuża okres rozpatrywania danej reklamacji.

IV. Prawa autorskie i licencja


1. Serwis Slownikjp.pl oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Serwisie treści, logotypy, elementy graficzne oraz interaktywna aplikacja, stanowią własność Serwisu Slownikjp.pl. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

2. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów w/w, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów jest możliwe wyłącznie na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez podmiot uprawniony.

3. Serwis Slownikjp.pl nie są nośnikiem informacji; każdy użytkownik powinien we własnym zakresie przechowywać kopię zapasową dodanych przez siebie tekstów.

4. Użytkownik Serwisu uprawniony jest do korzystania z materiałów umieszczonych w nich jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie tych materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez uprawnioną osobę.

5. Użytkownik, w przypadku powzięcia w jakikolwiek sposób informacji, że umieszczone przez użytkownika w Serwisach materiały naruszają lub mogą naruszać prawa osób trzecich (w szczególności prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej), zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym właściciela Serwisu.

VI. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2016.

2. Właściciel Serwisów może dokonać zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów, tj. w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

a) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisów wpływającą na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy użytkownikiem a właścicielem Serwisów lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,

b) zmiana sposobu świadczenia w ramach Serwisów usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;

c) zmiana zakresu lub świadczenia w ramach Serwisów usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności Serwisu.

3. Zmiana Regulaminu dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu, z wyraźnym określeniem daty, kiedy nowy Regulamin wchodzi w życie. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu pojawi się na stronie Serwisów na 7 dni przed zamieszczeniem zmian. Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia na stronie Serwisów względem użytkowników, którzy wcześniej nie zaakceptowali Regulaminu. W przypadku użytkowników, którzy wcześniej zaakceptowali niniejszy Regulamin, mają oni prawo do wypowiedzenia zawartej Umowy w terminie 7 dni od dnia odrębnego powiadomienia ich o zmianie Regulaminu poprzez informację umieszczoną na stronie głównej Serwisu.

4. Niedozwolone jest dostarczanie przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z korzystania z Serwisu jest sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.